Booking

นพ. พาสรรค์ ผลโภค

กระดูกและข้อ

ซ่อมเส้นเอ็นไขว้หน้า, หมอนรองกระดูกเข่า, เส้นเอ็นรอบหัวไหล่


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. พาสรรค์ ผลโภค เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กระดูกและข้อ ( บาดเจ็บจากกีฬา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท1 โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ or ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากรพ.พระมงกฎเกล้า ปี 2556
  • ประกาศนียบัตร การบาดเจ็บทางกีฬา จากรพ.พระมงกุฎเกล้า ปี 2558

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท1
พฤหัส 17:00 - 19:00
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
อาทิตย์ 12:00 - 17:00
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย
จันทร์ 00:00 - 20:00