Booking

นพ. ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (MD)


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟู (MD) ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่
ปริญญาบัตรและการศึกษา
2557-2558
 • Certificate of Attendance Hand-on Workshop Asian Aesthetic Academy 
 • Certificate of Attendance Ultrasound Guided Interventional Procedure in  Pain Management
 • Certificate of Attendance Ultrasound Guided Botulinum Toxin Injection Workshops
 • Certificate of Attendance Musculoskeletal Sonoanatomy and Needle Guidance Training Courses
2554-2556
 • Certificate of Completion Fundamental and Advanced Elastic Therapeutic  Taping Methods of Kinesiotape® KT1
 • Certificate of Completion Fundamental and Advanced Elastic Therapeutic  Taping Methods of Kinesiotape® KT2
 • Certificate of Completion Fundamental and Advanced Elastic Therapeutic  Taping Methods of Kinesiotape® KT3
 • Certificate of Attendance Ultrasound Imaging in Musculoskeletal Disorders   for Physiatrists
 • Certificate of Attendance Second Thailand Core Pain Educational Program
2554    
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน
 •  อาจารย์แพทย์ประจำ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แพทย์นอกเวลา คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
 • แพทย์นอกเวลา คลินิกเบลล่า วีต้า
2557
 •  วิทยากรรายการวิทยุชุมชนวิชาการ เรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 •  วิทยากรงานประชุมวิชาการ เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตระบบขับถ่ายและระบบปัสสาวะ Rehabilitation in Neurogenic Bowel and Bladder
 • แพทย์ประจำหน่วยบริการเบ็ดเสร็จงานมหกรรมวันคนพิการสากล 2557-2558
2556  
 • วิทยากรงานประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ เรื่องไขความลับการออกกำลังกายแบบ T25
 • วิทยากรบรรยาย ชีวกลศาสตร์ของเท้าสำหรับอุปกรณ์ดามเท้าชนิดเหนือตาตุ่ม Foot biomechanics and Supramalleolar orthosis
2549-2551
 • แพทย์นอกเวลา โรงพยาบาลเวชธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • แพทย์ประจำ โรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • แพทย์ประจำ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • แพทย์นอกเวลา โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี
 • แพทย์ประจำ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
2547-2548
 • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 • แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
Clinical focuses/ Areas of interest:
 • Energy Medicine
 • Traditional Thai-Chinese Medicine
 • Laser Therapy for Pain Management
 • Exercise Physiology and Sports Rehabilitation
Special Qualifications:
 • ประธานชมรมเทเบิ้ลเทนนิส คณะแพทยศาสตร์ 
 • ประธานชมรมเทเบิ้ลเทนนิส  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาวูซูแห่งชาติปี 2553 Bronze Sanda-Sparring, Wushu Federation of Thailand
 • เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาวูซูแห่งชาติปี 2554 Bronze Sanda-Sparring, Wushu Federation of Thailand
 • เหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาวูซูแห่งชาติปี 2553 Silver Taolu-Form, Wushu Federation of Thailand
 • ผู้นำฝึกโรงเรียนสอนศิลปศาสตรป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ Taifudo Academy of Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ
 
-งานวิจัย, บทความทางวิชาการ
 
.การ ศึกษาองค์ประกอบทางร่างกายและร้อยละไขมันในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุ่มที่ได้ รับชัยชนะกับไม่ได้รับชัยชนะ Body composition and fat percentage of champion and non-champion Thai youth judo athletes
 
.การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้แผ่นกระจายน้ำหนักกระดูกเท้า
ส่วนหน้าแบบติดถุงเท้าบางและแบบติดรองเท้าในผู้ป่วย
ที่ มีอาการปวดใต้เนินกระดูกฝ่าเท้าปฐมภูมิ Efficacy of metatarsal pad attached in short Socks and in-shoe metatarsal pad in primary metatarsalgia
 
.การ ศึกษาเปรียบเทียบแรงกดฝ่าเท้าระหว่างใส่แผ่นรองใต้ผ่าเท้าแบบมาตรฐานและแบบ ประยุกต์ในผู้ป่วยโรคเนินใต้นิ้วเท้าอักเสบ: การวิจัยแบบไขว้กันแบบมีสุ่มตัวอย่าง Comparison of plantar pressure between standard metatarsal pad and modified metatarsal pad in metatarsalgia patients : A randomized crossover study
 
-ตำรา, หนังสือ, งานเขียน
 1.อ.นพ. ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ,บทที่7 การตรวจเส้นประสาทใบหน้าด้วยไฟฟ้า ใน:รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ตำราความผิดปกติเส้นประสาทใบหน้าเฟเชียล    2.อ.นพ.ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ,บทที่10 ประสาทเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคอัมพาตใบหน้า ใน:รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา ตำราความผิดปกติเส้นประสาทใบหน้าเฟเชียล

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน