Booking

พญ. ณัฐธิดา สุรัสวดี

อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. ณัฐธิดา สุรัสวดี เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การศึกษา

  • คณะแพทยสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557

ภาษา

  • Thai
  • English
  •  วุฒิบัตร
- 2553 - รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา
- 2553 - รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
- 2552 - รางวัลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับจังหวัดชลบุรี เรื่องการติดตามการใช้ Standing order for Head injury โรงพยาบาลบ้านบึง
- 2552 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Board presentation งานวิจัย R2R ระดับจังหวัดชลบุรี เรื่องการ ติดตามการใช้ Standing order for Head injury โรงพยาบาลบ้านบึง
- 2549 - รางวัลนิสิตแพทย์ปฏิบัติการดีเด่น นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่มงานอายุรกรรม ปีการศึกษา 2549 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลชลบุรี
- 2548 - รางวัลนิสิตแพทย์ผลการเรียนดีเด่น นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 กลุ่มงานอายุรกรรม ปีการศึกษา 2548 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลชลบุรี
- 2541 - รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบแข่งขันทางวิชาการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2540 ในโครงการ MAC SCHOLARSHIP ครั้งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
- 2541 - ลำดับที่ 2 ของจังหวัด วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การสอบแข่งขันทางวิชาการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2540 ในโครงการ MAC SCHOLARSHIP ครั้งที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
- 2540 - CERTIFICATE OF HONOUR คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี ระดับชั้น ม.2 ในการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY TEST XII) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2540 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
- 2539 - CERTIFICATE OF HONOUR คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ม.1 ในการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROFICIENCY TEST XI) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2539 บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
ความชำนาญพิเศษ
- อายุรศาสตร์ประสาทและสมอง
ผลงานและงานนำเสนอ
- งานวิจัย R2R เรื่องการ ติดตามการใช้ Standing order for Head injury โรงพยาบาลบ้านบึง
- 2552 - Board presentation ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
- 2552 - Poster presentation ณ งานประชุม สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
- 2552 - ตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 จังหวัดระยอง
- 2553 - วิทยากรบรรยาย “ประสบการณ์ ขับเคลื่อน R2R บริบท รพช.” การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยภาคตะวันออก(Eastern R2R Facilitators Network) ครั้งที่ 1/53
- 2553 - ประกวดผลงานวิจัยระดับประเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
2552 - การบรรยายเรื่อง Central Venous Pressure แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านบึง
2552 - การบรรยายเรื่องการจัดการและแผนอุบัติเหตุหมู่ แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลบ้านบึง
2553 - การบรรยายเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงพยาบาลบ้านบึง
2553 - การบรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และบุคลากรโรงพยาบาลบ้านบึง

Videos

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต