1
เลือกเวลา
2
กรอกข้อมูล
3
ยืนยันข้อมูล
4
เสร็จสิ้น
นพ. เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
(ตา)
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ขออภัย

งดให้บริการนัดหมายออนไลน์ชั่วคราว