นโยการการคัดกรองโรงพยาบาล, คลินิก, และแพทย์

Listing Policy

แพทย์ที่สามารถ สมัครใช้บริการในระบบ zeekdoc ได้ต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา และมีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ฐานข้อมูลแพทยสภา
  • เป็นแพทย์ที่ทำงานในประเทศไทย
  • เป็นแพทย์ที่ทำงานในสถาพยาบาลที่รับใบอนุญาตจากแพทยสภา และได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
  • ข้อมูลรายละเอียด เช่น การศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน ต้องได้รับการรับรองจากองค์กรที่เชื่อถือได้และรับรอง โดยแพทยสภา