โรงพยาบาลบางประกอก1

2 ซอย สุขสวัสดิ์ 25/1 สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ไทย

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
โรงพยาบาลบางปะกอก1

รายละเอียด

รูปภาพ

แพทย์

นพ. ภาสนันต์ สุคันธนาค

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. กวี ภัทราดูลย์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. อนันต์ เสรฐภักดี

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

(ตา)

ดูประวัติ

รศ.นพ. รวิศ เรืองตระกูล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ชัชวาล แซ่เฮ้ง

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

ศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

รศ.นพ. บุญชู ศิริจินดากุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ดูประวัติ

นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชบำบัดวิกฤต)

ดูประวัติ

รศ.พญ. สุวรรณี พันเจริญ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. วรารัตน์ สิงห์ขวา

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ เดชพร พุทธิวรา

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

ไม่มีบทความ


เวลาเปิดให้บริการ

โรงพยาบาลบางประกอก1