เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
โรงพยาบาลปิยะเวท

รายละเอียด

รูปภาพ

image

แพทย์

นพ. ฉันชาย สิทธิพันธ์

(ทางเดินหายใจและปอด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

ศ.นพ. นิธิ มหานนท์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

รศ.นพ. องค์การ เรืองรัตนอัมพร

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. คุณหญิง มัลลิกา วรรณไกรโรจน์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ปิยนาฏ ปรียานนท์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. สิริกาญจน์ ทองใหม่

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. จตุพล คงถาวรสกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปารเมศ สุไลมาน

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. วัชระ ภัทรธรรมกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สุพิชัย เจริญวารีกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ศิริพรชัย ศุภนคร

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. เกียรติยศ โคมิน

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. ชวลิต วิวิทยาสิน

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ภัทริยา จารุทัศน์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ชลภัฏ จาตุรงคกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ดลจรัส ทิพย์มโนสิงห์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ป้องกัน)

ดูประวัติ

พญ. พรทิพา อิงคกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

รศ.พญ. มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

ผศ.พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. สิริขวัญ โกศลเจริญพันธุ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุรีย์พร กอบเกื้อชัยพงษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ขนิษฐา ตันติศิริสมบูรณ์

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. ชลธิชา จารุมาลัย

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. นลินี ปานเสถียรกุล

(ตา)

ดูประวัติ

ศ.นพ. พรชัย สิมะโรจน์

(ตา)

ดูประวัติ

รศ.นพ. มานะพล เล็กสกุล

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. สิทธิโชค นาคะพงศ์

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

นพ. เพชร อลิสานันท์

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

พญ. กรุณา อธิกิจ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. จุฑาณัฐ ยศราวาส

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. ณัฐพงษ์ สนธยานนท์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ผู้สูงวัย)

ดูประวัติ

นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ดูประวัติ

พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินหายใจและปอด)

ดูประวัติ

นพ. ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

พญ. รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)

ดูประวัติ

พญ. วชรพรรณ อัสนุเมธ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

รศ.พญ. สิริภา ช้างศิริกุลชัย

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

รศ.นพ. สุภร จันท์จารุณี

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(โลหิตวิทยา)

ดูประวัติ

นพ. สุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ไต)

ดูประวัติ

นพ. อุดม วิศิษฏ์สุนทร

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ดูประวัติ

นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

ทพญ. ดร. กมลพร วัฒนเสริมกิจ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ธนา จูระมงคล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ธิดากานต์ โอทอง

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ธีมน จงเฟื่องปริญญา

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. วรวรัฏฐ์ พรหมมีชัย

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. วัชรี ปิตุวงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. วัลลภ สุวรรณมโน

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. สงค์ อรรถเวชกุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. สริดา อนันตาวระ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. อรจนา จารีตนิเวศน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ผศ.ดร.ทพญ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. เมธาวี อัตถสุริยานันท์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. บุณยพัต ลิ้มทองกุล

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ดูประวัติ

พญ. เนตรนภา ยังรอต

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(แพทย์ทางเลือก)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ดูประวัติ

นพ. ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. วรวัฒน์ เอียวสินพานิช

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. ชัชวาล แซ่เฮ้ง

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. มังกร อยู่เย็น

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. สันตพล ชำนาญไพร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. กุลวัต ประเสริฐสุนทราศัย

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อัสพล ตันตะราวงศา

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. จรัลภา สัมฤทธิ์วิลาส

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ประวิทย์ วนากุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ประพันธ์ กิติสิน

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. สราวุธ ฐานะวุฑฒ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. อินทิรา เทวตา

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ป้องกัน)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

ดูประวัติ

นพ. เกศธำรง ตันตยาคม

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

พญ. ปิยะนุช รักพาณิชย์

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. ไพศาล บุญศิริคำชัย

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. คมกฤช มหาพรหม

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

(โลหิตวิทยา)

ดูประวัติ

พญ. ชญานี โพธิวงศาจารย์

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. ชุมอรรจน์ พันธุเณร

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. นนท์ ว่องวิทวัส

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อร่ามวงศ์ ทวีลาภ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

พญ. จุฑาทิพย์ ณ วิทยานันท์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. มนตรี กัณหรัตนชัย

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ป้องกัน)

ดูประวัติ

นพ. พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

พญ. รัชนี แซ่ลี้

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชบำบัดวิกฤต)

ดูประวัติ

นพ. กฤษณ์ กิติสิน

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. พุทธิพร เย็นบุตร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ไม่มีบทความ


เวลาเปิดให้บริการ

โรงพยาบาลปิยะเวท