Booking

นพ. รังสฤษฎ์ รังสรรค์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. รังสฤษฎ์ รังสรรค์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

รูปภาพ

Emergency ultrasound

Emergency ultrasound คือ การใช้เครื่องultrasound ในการช่วยตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันทีทันใด ณ จุดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย ส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินโรคที่มีภาวะฉุกเฉิน ในสถานการ... อ่านต่อ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต