Booking

นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล

ตา


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. ศิริพงศ์ สินประจักษ์ผล เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ตา ( จอประสาทตาและวุ้นตา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา อนุสาขาจักษุวิทยาโรควุ้นตาและจอประสาทตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Memberships

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาษา

  • Thai
  • English
  •  ประสบการณ์การทำงาน
- ภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลจุฬาฯ

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
จันทร์ 09:00 - 15:30
พุธ 15:00 - 19:30