Booking

นพ. อนุสร ไตรวิทยากร

สูตินรีเวช


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
นพ. อนุสร ไตรวิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช ( การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลพญาไท2
นพ.อนุสรณ์ ไตรวิทยากร สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่องกล้องทางนรีเวช และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มีประสบการณ์การรักษา 17 ปี ผ่านการดูแลผู้ป่วยมาแล้วกว่า 1,000 เคส แพทย์เฉพาะทางรุ่นที่ 3 สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปี 2005 ได้รับทุนร่วมฝึกฝนทักษะการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชกับ Professor ระดับโลก ต่อเนื่อง 1 ปี ที่ประเทศเยอรมัน (Advance Training Program in Gynecologic Laparoscopic Surgery, Justus-Liebig University, Giessen, Germany) อดีตอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และคณะกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และกรรมการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทุนร่วมฝึกฝนทักษะการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวชกับ Professor ระดับโลก ต่อเนื่อง 1 ปี ที่ประเทศเยอรมัน (Advance Training Program in Gynecologic Laparoscopic Surgery, Justus-Liebig University, Giessen, Germany)

ภาษา

  • Thai
  • English

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลพญาไท2
จันทร์ 09:00 - 14:00
อังคาร 09:00 - 13:00
พุธ 09:00 - 14:00
พฤหัส 09:00 - 14:00
ศุกร์ 09:00 - 14:00
เสาร์ 09:00 - 12:00