Booking

พญ. จิรประภา นาที

สูตินรีเวช


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. จิรประภา นาที เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน สูตินรีเวช ( มะเร็งนรีเวชวิทยา ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

  • แพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
  • แพทย์เฉพาะทางอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย

ภาษา

  • Thai
  • English
  •  ความชำนาญพิเศษ
- มะเร็งนรีเวชวิทยา
- ตรวจวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
- รักษาโรคของสตรี
  • การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน
- อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
- สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย

Videos

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 12:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00