Booking

พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์

หู คอ จมูก

สังกัด :
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
พญ. เสาวรส ภทรภักดิ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก ( บ้านหมุน เวียนศีรษะ ทรงตัว หู การได้ยิน ). สามารถทำการนัดหมายและปรึกษาได้ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2534
  • โสตวิทยาเกี่ยวกับประสาท, ประเทศแคนาดา, 2537-2538

ภาษา

  • Thai
  • English
  • ตำแหน่งทางวิชาการ
        - รองศาสตราจารย์, แผนก โสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
       - เวียนศีรษะและเสียการทรงตัว, ปัญหาการได้ยิน, เสียงรบกวนในหู และการผ่าตัดหู
  • แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
        - เวียนศีรษะ
        - กายภาพบำบัดและการผ่าตัดในการรักษาโรคเวียนศีรษะ
        - การตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินและเสียงรบกวนในหู

Videos

รูปภาพ

image

ไม่มีบทความ


เวลาทำงาน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อังคาร 16:00 - 19:00
พุธ 16:00 - 19:00
เสาร์ 08:30 - 14:00