พญ. วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล

( ตา )

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

150/18 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000