พญ. ฉันทนิจ ลี้มิ่งสวัสดิ์

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. พูนพงศ์ หุตะโชค

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. เพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศ.นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. จินตนันท์ จังศิริพรปกรณ์

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. วิภาวรรณ ฉันทพานิชย์

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

พญ. นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์(นิ่มน้อย)

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. พิเชฐ นัทธพงศ์วิภาส

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

นพ. ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

พญ. ศิดายุ สุริยะ

( ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม )

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถนนขุนพิเรนทรเทพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000