กภ. ชัยรัตน์ แซ่โค้ว

( นักกายภาพบำบัด (PT) )

คลินิกบ้านภายภาพบำบัดระยอง

ถนน ท่าบรรทุก ตำบล เนินพระ อ.เมือง จังหวัดระยอง