นพ. เอกรัชช์ นเรศเสนีย์

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ผศ.นพ. สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. ปณิตตา ภมรบุตร

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

Healthy Clinic

30 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.6 (ซอยธนาคารกรุงเทพ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นพ. สุรัตน์ ตันประเวช

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

คลินิกสมองแพทย์สุรัตน์

8 ซอย 11 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นพ. พรรคพร ประภาพันธ์

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

นพ. เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

337, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

พญ. พิมพ์ฤทัย ประดิษฐทองงาม

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลลานนา

1 ถนนสุขเกษม แขวงนครพิงค์ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. รังสรรค์ ชัยเสวิกุล

( อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง )

โรงพยาบาลธนบุรี 2

43/4 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ กรุงเทพมหานคร 10170