ศ.นพ. ไพบูลย์ จิตประไพ

( ศัลยแพทย์ )

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

นพ. วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ

( อายุรกรรมทั่วไป )

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110