นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

(สูตินรีเวช)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ

(หัวใจและหลอดเลือด)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ศ.นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

(กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์

(ทางเดินปัสสาวะ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

(กระดูกและข้อ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400