นพ. ธีรศักดิ์ พื้นงาม

(ศัลยกรรมประสาท)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ศ.เกียรติคุณ นพ. สวัสดิ์ หิตะนันท์

(ทางเดินอาหารและตับ)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. พูนพงศ์ หุตะโชค

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นพ. ไพจิตร เจริญขวัญ

(สูตินรีเวช)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พญ. มาลัย พาณิชย์พงษ์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400