โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

362 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online
ยังไม่มีรายละเอียด

รายละเอียด

http://www.bangpakokhospital.com/contact

รูปภาพ

image

แพทย์

พญ. พรระวี เพียรผดุงรัชต์

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ดูประวัติ

รศ.พญ. สุพินดา ชูสกุล

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

พญ. จันทิมา ชัฏไพศาล

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

รศ.นพ. อรรถพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. นพรัตน์ เลาวหุตานนท์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. กลยุทธ ตัณนิติศุภวงษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

ทพ. จรัญ บุษกรเรืองรัตน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ. จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ฉัตรพงษ์ ศาสตรสาธิต

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. ชาญชัย องค์รัตนผล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ชุติ เนียมสกุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ทศพร นาครัตน์

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. ธำรง ประสพโภคากร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ธิติ เชาวนลิขิต

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นพ. ธีรทัศน์ จงบุญญานุภาพ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. วรากร เทียมทัด

(ตา)

ดูประวัติ

ทพ. สมชาย กมลรุ่งวรากุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. นวภัทร์ ศากรวิมล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ. กมลชนก ประภาศรีสุข

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. พีรพงศ์ อินทศร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ชาตรี เปี่ยมศิริ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ดูประวัติ

พญ. ฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. ณัฏยา ภู่วรวรรณ

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม

(ทางเดินหายใจและปอด)

ดูประวัติ

นพ. ปารเมศ สุไลมาน

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. รวิศ เรืองตระกูล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ผศ.ดร.ทพญ. เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ศ.นพ. สุรชัย เคารพธรรม

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ประพันธ์ กิติสิน

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สีหธัช งามอุโฆษ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

รศ.พญ. สุวรรณี พันเจริญ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. มานน สถิโรภาส

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(อาชีวเวชศาสตร์)

ดูประวัติ

นพ. เชาวลิต พัฒนสิริกุล

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

นพ. เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. องอาจ พฤทธิภาส

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ธนพล ลิรัฐพงศ์

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. เสริมพงศ์ ศิริกุล

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. โรจน์ รจเรขอำไพ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. เมธี สุธีรศานต์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. จุลินทร์ โอภานุรักษ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ปกฤษณ์ จิตตภิรมย์ศักดิ์

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ธีรยุทธ เอกโรจนกุล

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. สหรัฐ หวังเจริญ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. วิจารณ์ เทวธารานันท์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. เอกรัชช์ นเรศเสนีย์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

พญ. สุชีรา ตติเวชกุล

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. บริพัตร วงศ์ประชุม

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. อภิชญา ธันยาวุฒิ

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นายแพทย์ จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ไม่มีบทความ


เวลาเปิดให้บริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล