โรงพยาบาลพญาไท2

943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด


เลือกเวลานัดหมาย
{{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'dd MMM'}} ({{dateToTimeString(ats.result[0].date) | date:'EEE'}})
{{ats.clinic_name}}
{{ats.clinic_addr}}
{{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}} {{stringToDateFix(time_slot) | date:'HH:mm'}}
วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} วันว่างถัดไป {{stringToDateFix(ats.next_avail_date) | date:'EEE, d MMM'}} ไม่ได้เปิดการนัดหมาย online

รายละเอียด

รูปภาพ

แพทย์

นพ. ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพานิชย์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปริยุทธิ์ เจียรพัฒนาคม

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. อภิสรรค์ จินานุวัฒนา

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ภูวดล วีรพันธุ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ณัฏฐา กุลกำม์ธร

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. อรรคพัฐ โกสิยตระกูล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. อารัญ สวัสดิพงษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สารเดช เขื่องศิริกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. ภูริช ประณีตวตกุล

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สุพิชัย เจริญวารีกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

รศ.พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. กรีฑา ม่วงทอง

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. ศวยส เหรียญมณี

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

นพ. ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

ศ.นพ. ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

(ทางเดินหายใจและปอด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

อ.นพ. วรายุ ปรัชญกุล

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. จามรี ณ บางช้าง

(จิตเวช)

ดูประวัติ

นพ. นุสรณ์ ไชยพรหม

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ชัยศิริ ชัยชาญกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ไพศาล อภิมนต์บุตร

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. กรกฎ ชรากร

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. จิโรจน์ สูรพันธุ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ทวีเกียรติ รัศมีสุนทรางกูล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ธนเดช เลิศเจริญโชค

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ธนา ธุระเจน

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปัญญา สุริย์จามร

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปุณณะ ปิยะศิลป์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. พินิจ ศรีสุวรรณภรณ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ภัทร โฆสานันท์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

ผศ.พอ.นพ. จิระเดช ตุงคะเศรณี

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ศิริ ศิริมานะพงษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. รุ่งโรจน์ ธนบดีธาดา

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สมชาติ นันทศิลปชัย

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สมชาย เชิดชูเกียรติสกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. สมศักดิ์ เถกิงเกียรติ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. สหชาติ พิพิธกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. ไพรัช ไชยะกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. นที รักษดาวรรณ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. วรมันต์ ไวดาบ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. วัชระ จามจุรีรักษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. วีระวัฒน์ หาญบรรเจิด

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. อดิศร ลีลากิจทรัพย์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พ.ต.นพ. ประสาร เหมือนพงษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. เลิศลักษณ์ นุตกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ขจรศรี พูลเพิ่ม

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ณัฐวรรณ จารุวรพลกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ดารณี ทวีถาวรสวัสดิ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ธันวดี พงศ์โสภา

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. นวลผ่อง เหรียญมณี

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. นิฏฐิดา ปานนาคะพิทักษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ปนัดดา จันทร์สาส์น

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. มาลี มุทิรางกูร

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. รพีพร วิศิษฐานนท์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ฤดีวิไล สามโกเศศ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. วนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. วัชรี ภิรมย์รื่น

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. วิชุตา ศรีสุคนธ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ศิรินทร์ญา เทพรักษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. ศุภสุตา ศรัทธาวิสุทธิ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุวรรณี วีระเศรษฐกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. อดิศร์สุดา เฟื่องฟู

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

พญ. อัญชุลี แสนมณีชัย

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

พญ. อาภาพันธุ์ สุขสวัสดิ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

รศ.นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สิริกาญจน์ ทองใหม่

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. นิกร ลัทธิรมย์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ธิติกรณ์ วาณิชย์กุล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ธีรยุทธ์ จงวุฒิเวศย์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. อนุสร ไตรวิทยากร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. เจริญ วิภูภิญโญ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ไพจิตร เจริญขวัญ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. กระเษียร ปัญญาคำเลิศ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. กิตติ ตู้จินดา

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ครรชิต อารักษภักดี

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. นิเวทย์ พักมณี

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. นิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. พูนเกียรติ ปัญญามิตร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. มนัส วงษ์สุรีย์รัตน์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ศักดิ์ดา ประทุมทอง

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. ศิริพงษ์ เหราบัตย์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. อรรณพ ใจสำราญ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. เชาวรี อัชนันท์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. เยาวนา ธนะพัฒน์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. กฤษณมน ฤทธิฤาชัย

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. จิตตรินทร์ ศรีระอัมพุช

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. จุไรศรี มีกังวาล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ชื่นกมล ชรากร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

พญ. ถนอมศิริ สติฐิต

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ทิพย์สุรีย์ นาคประสิทธิ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ธาริณี ลำลึก

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ธิดา โขมศิริ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. นฤมล ชรากร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. นาฏนภา วชิรธาราภาดร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. นุสารี กิจวิกัย

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ประยงค์ โกวิรุฬห์สกุล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. ศิริอร สุมาลย์นพ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สาวินี บุญสุข

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุวิมล สุภัทรจำเนียร

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. อรัญญา ยันตพันธ์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. อัจฉราพร อิทธิอาวัชกุล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. อาภรณ์ภิรมย์ เกตุปัญญา

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

ศ.พญ. ชวนชม สกนธวัฒน์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. วิศาล ศรีโพธิ์ทองนาค

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. สมอัช บุณยานนท์

(ตา)

ดูประวัติ

นพ. สมาน จังตระกูลชัย

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. กนกวรรณ ยุตติธรรม

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. คณัสปณา(นริศรา) กล้าณรงค์ราญ

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. คัทลียา คุณาวุฒิ

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. จุไรรัตน์ วัจนะมงคล

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. ปรางทอง จิตตานนท์

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. ภัทนี สามเสน

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. รัติยา พรชัยสุรีย์

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. อัจฉรา อัมพรพฤติ

(ตา)

ดูประวัติ

พญ. อารดา มกรพงศ์

(ตา)

ดูประวัติ

ทพ. เชิดพันธุ์ เบญจกุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. โชค เจริญเหรียญ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ชาตรี ชะโยชัยชนะ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ณรงค์ ลุมพิกานนท์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ณัฐพล เชิดชูจิต

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ณัฐพันธุ์ ธนกิจจำรูญ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ธงชัย นภาพรฤทธิ์เจริญ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ธนสิทธิ์ เสรีรัตน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. บริบูรณ์ นาวาเจริญ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ปรันตป์ สุเนตนันท์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ปัญญาวัฒน์ ตันโตทัย

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ภาณุรุจ อากิลาร์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. รักเกียรติ การุญะกิจ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. วิศรุตม์ ประวัติวัชรา

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. ศุภศันส์ ทิศทวีรัตน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. สมชาย กมลรุ่งวรากุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. สมดุลย์ หมั่นเพียรการ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. สุนทร เตชวิริยะเศรษฐ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพ. อรรถพล พงษ์สุทธิพาณิชย์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. เกศินี เจริญชัยกรณ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. เนตรนภิส สุวรรณลักษณ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. กรรวี เขียวเจริญ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. กองกาญจน์ พรสูงส่ง

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. กุลพัชฌาณ์ หงษ์วิวัฒน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. จรีรัตน์ เอี่ยมสำอางค์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. จามรี เหรียญอัมพร

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ.ดร. พินทุอร จันทรวราทิตย์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ธีรนุช สัณหรัติ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. นภาพร ธรรมวิวัฒน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. นวภัทร์ ศากรวิมล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. นัฏฐดา ลีลาศิริวงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ปฏิมา นิยมเสน

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ปัทมา รุ่งโรจน์วณิชย์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ยิ้ม มติธนวิรุฬห์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. รุ่งทิวา สวัสดิ์กำจรพงศ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. วิภา ทรัพย์ทวีชัยกุล

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. ศิริพร วัชรินทร์กาญจน์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. สมคิด ศรีมุนินทร์นิมิต

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. สิริมา โกวิทวณิชชา

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ สุนทรี แสงเขียวงาม

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. สุมาพร มาลีวงษ์

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

ทพญ. อิศราวดี วิเศษศิริ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

พญ. จุฑาณัฐ ยศราวาส

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

พญ. สุดาทิพ ศิริชนะ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

รศ.นพ. สุภร จันท์จารุณี

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(โลหิตวิทยา)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ภิเษก บุญธรรม

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. เจษฎา ทวีโภคสมบูรณ์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ประมุข มุทิรางกูร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. อุศนา พรหมโยธิน

(หู คอ จมูก)

ดูประวัติ

ทพญ. สุปราณี อภิปัญญาโสภณ

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ. กฤติ รื่นอารมณ์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. บัญชา เสียมหาญ

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. วรพจน์ เหล่าวิทวัส

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. สุรพงศ์ อำพันวงษ์

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. สุรพล สุขสาคร

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

พญ. มาลัย พาณิชย์พงษ์

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

พญ. รุ่งทิพย์ ชัยธีรกิจ

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

พญ. สิรารัตน์ โมรรัต

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ทายาท ดีสุดจิต

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

นพ. ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ไกรศรี จันทรา

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ชัยวัฒน์ ปิยะสกุลแก้ว

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. สวัสดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

นพ. สันธา ศรีสุภาพ

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุพร สร้อยวัฒนา

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

ทพญ. ศิริวรรณ ส่งวัฒนา

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. อนวัช เสริมสวรรค์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธุ์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล

(โลหิตวิทยา)

ดูประวัติ

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. รุ่งกิตต์ ตัญจพัฒน์กุล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. สันติ โลกเจริญลาภ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พ.ท.ผศ. ธีระเทพ ตันตยาคม

(ตา)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชบำบัดวิกฤต)

ดูประวัติ

ศ.นพ. วสันต์ สุเมธกุล

(ไต)

ดูประวัติ

นพ. ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. บุญธรรม จิระจันทร์

(ไต)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ประเสริฐ ธนกิจจารุ

(ไต)

ดูประวัติ

รศ.พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ศุภมาส เชิญอักษร

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. วราภรณ์ ปัญจวงศ์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ศิษฏ์ ศิรมลพิวัฒน์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

ศ.พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี

(ทางเดินหายใจและปอด)

ดูประวัติ

นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

นพ. เจษฎา มณีชวขจร

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

พญ ถิรพร ตั้งจิตติพร

(จิตเวช)

ดูประวัติ

นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. ณัฐพงศ์ วงศ์วัฒนาเสถียร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. พูนพิศมัย สุวะโจ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. คณิต วิทยาวนิชชัย

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ณัทธร บูชางกูร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. พงศ์พล ศรีพันธ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง)

ดูประวัติ

นพ. ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)

ดูประวัติ

นพ. ยศวีร์ วงศ์เจริญ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

ศ.คลินิก พญ. วินัดดา ปิยะศิลป์

(จิตเวช)

ดูประวัติ

(กุมารเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

พญ. อังคณา ตันวัฒนากูล

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(มะเร็ง)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ขจร โรจนเมธินทร์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นพ. อดทน ศรียุทธศักดิ์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. วรชาติ โมฬีฤกษ์ภูมิ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. นิธิพล ปิยะศิริศิลป์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. ปาริฉัตร การปลื้มจิตต์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

พญ. อรวรรณ อนุไพรวรรณ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. อมร จงสถาพงษ์พันธ์

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

นพ. ณัฐนันทน์ ประศาสน์สารกิจ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

พญ. จรัสลักษณ์ เจริญพาณิชกิจ

(หัวใจและหลอดเลือด)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. วริสา วงศ์ภาณุวิชญ์

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. พรชัย สหชัยรุ่งเรือง

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ธีรศักดิ์ พื้นงาม

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ณรงค์ ดุสิตานนท์

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

พญ. ศรัญญา ยุทธโกวิท

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. ธนะสิน เมตตากรุณากุล

(ศัลยกรรมประสาท)

ดูประวัติ

นพ. สง่า พินิจพิชิตกุล

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

พญ. สุวรรณา อัศวพิริยานนท์

(สูตินารีเวช)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ปิยศักดิ์ ทหราวานิช

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วศิน โชติวานิช

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(เวชศาสตร์ครอบครัว)

ดูประวัติ

นพ. โกมล ปรีชาสนองกิจ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. สุขไชย สาทถาพร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ภัทรพงศ์ พรโสภณ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อาคม ชัยวีระวัฒนะ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พญ. ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. เรวัต วาราชนนท์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อกนิษ ปัญญวรวงษ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ผศ.ดร.นพ. โอบจุฬ ตราชู

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

พญ. อภิชญา ธันยาวุฒิ

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

ดร.พญ. พลินี รัตนศิริวิไล

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. ศกุนี นิรันดร์วิชย

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. สุธาสินี ตันสุริยวงษ์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. เจนจิรา ชัยชโลทรกุล

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. อาสิรี ศรีวราพงศ์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. สุธาทิพย์ สมบูรณ์วิทย์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. ประไพนลิน ธนบดีกาญจน์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นพ. จินดา โรจนเมธินทร์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นพ. สมศักดิ์ ใช้ทรัพย์สถาพร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พ.ญ. ชุลีกร วรยิ่งยง

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

พญ. ปิยะมาศ สิงห์วาหะนนท์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

ดร.นพ. ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์

(ผิวหนัง)

ดูประวัติ

นพ. อดุลย์ชัย แสงเสริฐ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ทพ. ปรัชญา บุญสอง

(ทันตกรรม)

ดูประวัติ

นพ เดชพร พุทธิวรา

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. นันทวัฒน์ อุตตโม

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

พญ. เฟื่องฟ้า คุณาดร

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. ภัทราวุธ อินทรกำแหง

(เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)

ดูประวัติ

นพ. ธไนนิธย์ โชตนภูติ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. เพาะพานิช วัชโรทยางกูร

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ทรงพล ตระกูลเงินไทย

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. คมกริช สุกใส

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

พล.ต.ต.นพ. พรชัย ตั้งสำเริงวงศ์

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. นรา จารุวังสันติ

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. นวพงศ์ อนันตวรสกุล

(กระดูกและข้อ)

ดูประวัติ

นพ. นัทธิวุธ วัฒนารักษ์สกุล

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

พญ. นันทนา ไพบูลย์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

พญ. วีณา วงศ์พานิช

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

ศ.เกียรติคุณ นพ. สวัสดิ์ หิตะนันท์

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. โชติ เหลืองช่อสิริ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. วิชัย อยู่ยงวัฒนา

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

นพ. จีรวัส ศิลาสุวรรณ

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ทางเดินอาหารและตับ)

ดูประวัติ

พญ. สิรินยา กฤษณามระ

(จิตเวช)

ดูประวัติ

พญ. อรรัตน์ เชาว์กุลจรัสศิริ

(จิตเวช)

ดูประวัติ

พญ. นวพร นภาทิวาอำนวย

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. อยุทธินี สิงหโกวินท์

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. พูนพงศ์ หุตะโชค

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. นารีลักษณ์ กลิ่นสุคนธ์(นิ่มน้อย)

(แพทย์ทางเลือก)

ดูประวัติ

นพ. พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

พญ. อัมพา สุทธิจำรูญ

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

ศ.นพ. ชัชลิต รัตรสาร

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

(ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม)

ดูประวัติ

นพ. ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

(อายุรกรรมทั่วไป)

ดูประวัติ

นพ. อุกฤษ เกษทอง

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. พิเชฐ รุ่งศิริแสงรัตน์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วิเชียร กมลพรวิจิตร

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วิษณุ เพ็งอุ่น

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. เกรียงชัย เริ่มมนตรี

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อังกูร อนุวงศ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. อัครพร ดีประเสริฐวิทย์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วชิระ โรจน์พิศาลวงศ์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. เลี้ยง สูงสว่าง

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. วินัย เขียวเจริญ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

นพ. ภูษิต เฟื่องฟู

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

พอ.นพ. สุทธจิต ลีนานนท์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ผศ.นพ. สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน์

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ศ.นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ

(ศัลยแพทย์)

ดูประวัติ

ไม่มีบทความ


เวลาเปิดให้บริการ

โรงพยาบาลพญาไท2